تعرفه های ثبت نام

 

هزینه حضور در کارگاه ها به شرح ذیل است:

موسسه

هزینه دوره

Arjan Capital

100.000 تومان

ویژه روابط عمومی  IPRA

200.000 تومان